Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia pre objednávky vytvorené v elektronickom objednávkovom systéme b2b.elcon.sk,  spoločnosti STG Elcon,s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina, IČO:00652318 (ďalej len predávajúci). Podmienky bližšie špecifikujú práva a povinnosti predávajúceho a objednávateľa (ďalej len kupujúci). V prípade, že predávajúci a kupujúci majú uzavretú rámcovú kúpnu zmluvu, podmienky v nej špecifikované sú nadradené týmto obchodným podmienkam.
 2. Objednávkový systém b2b.elcon.sk je neverejne dostupná internetová aplikácia, prístup do aplikácie po registrácií je podmienený autorizáciou zo strany predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť autorizáciu prístupu do aplikácie. Aplikácia b2b.elcon.sk je spravidla sprístupnená podnikateľským subjektom. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia Obchodným zákonníkom. Záujemca o zadanie objednávky sa nepovažuje za koncového spotrebiteľa, nejedná sa teda o zásielkový predaj, z tohto dôvodu sa neuplatňuje Zákon o ochrane spotrebiteľa.

II. Objednávka tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Všetky objednávky zadané prostredníctvom objednávkového systému  b2b.elcon.sk sú záväzné, prípadne zmeny či zrušenie celej objednávky sú prijímané výhradne v písomnej forme (fax, email).
 2. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká okamihom prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
 3. Informácie o tovare (názov, popis, cena, tech. údaje) sa nachádzajú priamo v aplikácií b2b.elcon.sk, prípadne v tlačených katalógoch.
 4. Kupujúci berie na vedomie, že informácie o dostupnosti tovaru  sa v ojedinelých prípadoch nemusia presne zhodovať s fyzickým stavom  na sklade predávajúceho. Uvedené vyplýva z podstaty technickej funkcie aplikácie b2b.elcon.sk, ako aj z možného nesúladu skladovej evidencie s fyzickým stavom skladových zásob.
 5. Presné plnenie zadanej objednávky bude oznámené zaslaním elektronickej faktúry na emailovú adresu kupujúceho.
 6. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári, ak nie je v poznámke objednávky uvedené ináč.
 7. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a úplným zaplatením.
 8. Vyplnením registračného formulára a zadaním objednávky dáva kupujúci predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a archiváciu jeho osobných údajov.Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru v nevyhnutom rozsahu). V prípade žiadosti o vymazanie osobných údajov z databáz predávajúceho, tak bude vykonané do troch dní od doručenia písomnej žiadosti.

III. Dodacie podmienky

 1. V prípade, že je tovar na sklade v objednanom množstve, expeduje sa do 2 dní. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu expedície vo výnimočných situáciách (nahromadenie objednávok, vybavovanie sezónnych predobjednávok, ...).
 2. V prípade, že objednaný tovar na sklade nie je, dodacia doba bude konzultovaná individuálne. V takom prípade má kupujúci právo odstúpiť čiastočne alebo úplne od návrhu kúpnej zmluvy.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od predloženého návrhu kúpnej zmluvy alebo jej časti ak:
 1. objednaný výrobok sa nevyrába, alebo sa prestal vyrábať
 2. zmenila sa cena dodávateľa výrobku a táto nebola aktualizovaná v objednávkovom systéme.
 3. vystavená cena výrobku bola chybná
 4. kupujúci má voči predávajúcemu záväzky po lehote splatnosti

IV. Dopravné a platobné podmienky

 1. Tovar sa dodáva prostredníctvom kuriérnej služby, osobným rozvozom, prípadne osobným odberom v sídle predávajúceho.
 2. Vyúčtovaná cena za objednávku sa skladá zo súčtu cien za dodaný tovar a ceny za dopravu. Osobitným predpisom predávajúci určí výšku dopravných nákladov podľa váhy, ceny dodaného tovaru a spôsobu úhrady pohľadávky za dodaný tovar.
 3. Pri preberaní objednaného tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, je kupujúci povinný neprevziať zásielku alebo pred prevzatím zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a s prepravnou spoločnosťou spísať zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
 4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho.
 5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

V.Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, tam, kde sa prenášajú práva k  tovaru na konečného spotrebiteľa aj ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa

V.A Záruka

 1. V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe vady tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu.
 2. Dĺžka záručnej doby sa riadi všeobecne záväznými predpismi a spravidla, ak nie je uvedené ináč,  je stanovená na 24 mesiacov od doby predaja konečnému spotrebiteľovi, resp. zákazníkovi. Dĺžka záručnej doby sa predlžuje o dobu, po ktorú je tovar na sklade, alebo predajni kupujúceho, maximálne však o ďalších 36 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje tiež o zodpovedajúcu dobu v zákonne stanovených prípadoch (doba záručnej opravy, ...).
 3. Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové vady tovaru a iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným, nevhodným postupom, používaním, inštaláciou, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti. Zo záruky sú vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou.

V.B Postup pri reklamácií

 1. Kupujúci bezodkladne po dodaní tovar prehliadne tak, aby zistil všetky vady, ktoré môže zistiť pri vynaložení plnej odbornej starostlivosti. Pri poškodení tovaru počas prepravy postupuje podľa prepravného poriadku prepravcu v súlade s ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.
 2. V prípade, že prevzatý tovar nie je v zhode s kúpnou zmluvou, je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu uviesť stav do súladu s kúpnou, zmluvou podľa požiadaviek kupujúceho, buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo tento rozpor sám spôsobil.
 3. Pokiaľ kupujúci prevezme tovar v rozpore s kúpnou zmluvou (iný typ tovaru, farby, ...), alebo kupujúci zistí chýbajúci, alebo prebytočný tovar, bez meškania túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to najneskôr do 24 hodín od jeho prevzatia. Po uplynutí tejto doby je na úvahe predávajúceho, či reklamáciu uzná.
 4. Reklamačné konanie zaháji kupujúci bezodkladne, v písomnej forme, kde dôkladne popíše zistenú vadu, ako sa prejavuje, prípadne iné skutočnosti, ktoré môžu pomôcť predávajúcemu pri posudzovaní reklamácie. V prípade nutnosti odošle reklamovaný tovar späť predávajúcemu. Reklamovaný tovar musí byť čistý a kompletný, v opačnom prípade nie je predávajúci viazaný povinnosťou zahájiť reklamačné konanie. O reklamácií rozhodne predávajúci v čo najkratšej dobe, s prihliadnutím na možnú potrebu odborného posúdenia, prípadne opravy. Reklamovaný tovar je nutné doručiť predávajúcemu najneskôr 21 dní pred skončením spotrebiteľskej doby reklamácie (30 dňová lehota), zvlášť v prípadoch, keď sa musí reklamovaný tovar odborne posúdiť, prípadne opraviť. Iba v takomto prípade sa predávajúci zaväzuje vybaviť reklamáciu do 30 dní od uplatnenia reklamácie konečným spotrebiteľom.
 5. Miestom uplatnenia reklamácie je sídlo predávajúceho:

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 2. Tieto obchodné podmienky platia v znení uverejnenom na stránkach elektronického objednávkového systému predávajúceho v čase zadania objednávky kupujúcim. Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky v plnom rozsahu v znení platnom v čase odoslania objednávky.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 25.11.2012.